Comitè Català tècnics i monitors

La Federació Catalana de Tir amb Arc a través del Comitè Català de Tècnics d’Esport, Entrenadors i Monitors de Tir amb Arc, juntament amb l’Escola Catalana de l’Esport té la intenció d’organitzar una nova convocatòria per cursar el primer nivell de la formació conduent a la titulació de Tècnic d'Esport en Tir amb Arc.

 

Per tal de conèixer el nivell de demanda i la distribució territorial d’aquesta, us expliquem el que representa aquesta titulació, els requisits per poder accedir, el contingut i la seva càrrega lectiva.

 

Us preguem doncs, que llegiu atentament aquesta circular i si esteu interessats en realitzar aquest curs, ho poseu en coneixement del Comitè Català de Tècnics d’Esport, Entrenadors i Monitors de Tir amb Arc (ctecnics@fcta.cat) de la FCTA, a través del formulari que es facilita adjunt a aquesta circular.

Posteriorment se us convocarà a una reunió informativa, en la que podreu posar de manifest els vostres dubtes.

La data límit per a presentar el formulari de sol·licitud d’interès en fer aquest curs, és el 30 de setembre de 2013.

En cap cas la presentació d’aquest formulari garantirà l’accés al curs. Caldrà en el seu moment acreditar el compliment de requisits, superar la prova d’accés i en el cas de concurrència d’un número de sol·licituds superiors a 35 alumnes, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en la proba d’accés i si encara hi ha empat, es tindran en compte mèrits esportius i d’altres valoracions que s’indicaran en el moment de convocar la prova d’accés.

Per altra banda, cal tenir en compte que la superació de la prova d’accés té una validesa de 18 mesos per a matricular-se a qualsevol, curs convocat arreu de l’estat de la modalitat de tir amb arc.

 

 

 1. 1.     Normativa (no exhaustiva) que aplica i defineix la titulació de tècnic d’esport:

 

 • La Llei Orgànica, de 3 de maig d’Educació (BOE núm. 106 de 4 de maig de 2006) preveu en el capítol VIII els ensenyaments esportius.

 

 • El Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, (BOE núm. 268 de 8 de novembre de 2007) pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

 

 • La Llei 3/2008, del 23 d’abril, (DOGC 5123 – 2.5.2008) de l’exercici de les professions de l’esport, que regula els aspectes essencials de l’exercici de determinades professions de l’esport, reconeix expressament quines són aquestes professions, assigna les competències associades, especifica les titulacions o les acreditacions, determina les titulacions necessàries per a exercir-les i atribueix a cada professió l’àmbit funcional específic que li correspon.

 

 • La Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre de 2010 (BOE núm. 301 de 11 de desembre de 2010) per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 

 • La Ordre EDU/581/2011, de 7 de març, de 2011 (BOE núm. 65 de 17 de març de 2011) per la qual es modifica l'Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 

 • Resolució de 4 de juny de 2012, (BOE núm. 147 20 de juny de 2012) de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica el pla formatiu de la modalitat esportiva de tir amb arc.

 

 • Resolució PRE/667/2012, de 5 d’abril, Per la qual s'estableixen els terminis de sol·licitud, resolució i notificació per a l'autorització administrativa de les activitats de formació esportiva promogudes per les federacions esportives a Catalunya. (DOGC núm. 6109, de 17/04/2012)

 

 1. 2.     Competències que s’adquireixen amb la realització del curs de nivell I de Tècnic d’Esport de Tir amb Arc .

 

Una vegada l’alumne finalitzi el curs, obtindrà un certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (REP), del Consell Català de l’Esport, amb les següents professions reconegudes per la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport:

 

 1. Animadors o monitors esportius professionals de Tir amb arc.
 2. Entrenadors professionals – de nivell bàsic en Tir amb arc

 

Per altra banda la FCTA expedirà, un cop superat tot el curs, el títol d’entrenador de la FCTA.

 

 1. 3.     Requisits per accedir a la formació.

 

 1. L’edat mínima és haver complert 16 anys en el moment de la inscripció al curs.

 

 1. Acreditar que s’està en possessió del títol d’educació secundària obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

 

No obstant, serà possible accedir als ensenyaments sense complir els requisits de titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Batxiller establerts, sempre que l'aspirant superi o compleixi els altres requisits d'accés, i a més, reuneixi les condicions d'edat i superi la prova establerta a l'article 31 del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre (Veure Annex I).

 

 1. Estar en possessió de la llicència federativa en curs.

 

 1. Realitzar la prova d’accés específica de la modalitat.

 

 1. 4.     Prova d’accés

 

 1. a.     Estructura de la prova.

 

 • Descripció de les parts d'un arc, una fletxa i del material necessari per a a realització d'un curs d'iniciació.
 • Muntatge i desmuntatge de l'arc, amb visor i botó de pressió.
 • Demostració de la realització de la seqüència de tir amb arc olímpic (6 fletxes) a divuit metres a una diana de 80 cm.

 

 1. b.    Criteris d'avaluació.

 

 • S'ha muntat l'arc.
 • S'han identificat i nomenat les parts bàsiques de l'arc.
 • S'ha executat la seqüència de tir adequada.
 • S'ha obtingut una puntuació mínima de quaranta-vuit punts.

 

 1. 5.     Continguts formatius

 

El curs constarà de tres parts:

 

 1. un bloc comú a tots els esports
 2. un bloc específic
 3. període de pràctiques

 

 1. a.            Bloc comú

 

El bloc general tindrà una carrega lectiva de 80 hores, distribuïdes de la següent manera:

 

Mòduls d’ensenyaments esportius del bloc comú

Durada hores

Bases del comportament esportiu

30

Primers auxilis

20

Activitat física adaptada i discapacitat

10

Organització esportiva

20

Total

80

 

Aquest bloc s’ha de cursar en un centre educatiu autoritzat pel Departament d’Ensenyament. Està previst que es dugui a terme a l’Escola Catalana de l’Esport, que és un dels centres autoritzats.

 

Actualment la formació d’aquest bloc és presencial, però des de l’Escola Catalana de l’Esport s’està treballant per a que es pugui fer de manera semi-presencial.

 

 

 1. b.            Bloc específic

 

El bloc específic tindrà una carrega lectiva de 65 hores.

 

Mòduls d’ensenyaments esportius del bloc comú

Durada hores

Didàctica

15

Normativa y modalitats

5

Seguretat

5

Técnica bàsica d'iniciació

28

Material i equipament

12

Total

65

 

(Per a un desglossament amb més detall veure Annex II)

 

 1. c.            Període de pràctiques

 

Un cop superat el bloc específic i havent cursat o estar matriculat al bloc comú es pot realitzar el període de pràctiques de 150 hores. Si be, el Comitè Català de Tècnics d’Esport, Entrenadors i Monitors de la FCTA considerà adequat seguir el següent itinerari: primer el bloc comú, després l’específic i finalment l’estada de pràctiques.

 

El període de pràctiques es desenvoluparà en les instal·lacions de la FCTA o en el sí d’algun dels clubs federats dels quals el Comitè Català de Tècnics d’Esport, Entrenadors i Monitors tingui constància fefaent que aquests clubs realitzen promoció del tir amb arc, cursos d’iniciació i/o acompanyament a esportistes a competicions locals i que hagin sol·licitat poder incorporar alumnes en període de pràctiques per a la titulació esportiva Tècnic d’Esport de tir amb Arc.

 

Essent el contingut d’aquestes pràctiques:

 

Objectius formatius:

 

a)    Completar en un context pràctic l'adquisició d'aprenentatges assolits.

b)    Avaluar en un context real esportiu i laboral el grau de consecució dels objectius assolits.

c)     Col·laborar en el desenvolupament de les activitats, competicions i altres esdeveniments de la iniciació esportiva en el seu club o federació.

d)    Concretar i dirigir sessions d'iniciació esportiva en el seu club o federació.

e)    Actuar amb autonomia, iniciativa i responsabilitat en el desenvolupament de la seva activitat docent.

f)      Demostrar comportament ètic, habilitats personals de comunicació, treball en equip.

 

Activitats:

 

-             Planificació i desenvolupament (teòric) d'un curs d'iniciació.

-             Organització d'una jornada de promoció / captació.

-             Col·laboració amb altres docents en un curs d'iniciació de trenta hores mínimes de durada.

-             Supervisió de l'estat i funcionament de les instal·lacions i materials del seu club / federació.

-             Supervisió de la seguretat de les instal·lacions en què es desenvolupin les activitats en què participi.

-             Auxiliar a un arquer en una competició de nivell local.

-             Col·laboració amb un tècnic de nivell superior (entrenador) en competició.

-             Manteniment bàsic del material d'iniciació (arcs i fletxes, atura fletxes).

-             Aplicació dels primers auxilis en un supòsit pràctic.

-             Atenció als alumnes; rebent-los, informant-los, orientant-los i acomiadant-los.

 

El període de pràctiques està regulat per la normativa i es lliuraran uns dossiers per a la seva correcta realització.

 

 

 

Barcelona, 18 juliol de 2013

La FCTA

 

 

ANNEX I

 

Article 31. del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

 

Accés sense els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller.

 

1. Sense perjudici del que disposa l'article 29, serà possible accedir als ensenyaments sense tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Batxiller, sempre que l'aspirant reuneixi els altres requisits de caràcter general i específic que s'estableixin, de conformitat amb que assenyalen els articles 29 i 30 i, a més, compleixi les condicions d'edat i superi la prova corresponent, segons s'especifica a continuació:

 

a) Prova d'accés al grau mitjà. Té per objecte demostrar els coneixements i habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments de l'esmentat grau. Els continguts de la prova versaran sobre els continguts que es determinen en el currículum d'Educació Secundària Obligatòria de la comunitat autònoma corresponent. Per realitzar aquesta prova es requereix una edat mínima de 17 anys.

 

b) Prova d'accés al grau superior. Té per objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del batxillerat. Aquesta prova versarà sobre els continguts de les matèries comunes que es determinen en el currículum de Batxillerat de la comunitat autònoma. Per realitzar aquesta prova es requereix una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o especialitat esportiva, o de 18 anys quan es posseïsca, a més del títol anterior, un títol de Tècnic relacionat amb aquell al que es vol accedir. Tant en un com en altre cas, l'edat mínima establerta s'ha de complir dins de l'any natural de realització de la prova.

 

2. La prova d'accés a la formació professional de grau mitjà podrà substituir la prova d'accés al mateix grau de les ensenyances esportives.

 

3. La part comuna de la prova d'accés a la formació professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau de les ensenyances esportives.

 

4. Les administracions educatives:

 

a) Regularan les proves d'accés en l'àmbit de les respectives competències, i realitzaran, almenys, una convocatòria anual.

 

b) Així mateix podran oferir i programar cursos de preparació de les proves d'accés, tant per al grau mitjà com per al grau superior, per a aquells alumnes que tinguin, respectivament, un programa d'iniciació professional o un títol de tècnic esportiu, relacionats amb les ensenyaments a què es pretén accedir.

 

5. La qualificació dels cursos de preparació i de les proves d'accés es realitzarà de la següent manera:

 

a) Els cursos de preparació de la prova d'accés seran avaluables d'1 a 10 punts, sense decimals.

 

b) La nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes aconseguides en les diferents parts, sempre que aquestes siguin superiors o iguals a 04:00. Quan s'hagi realitzat el curs de preparació de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica, més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta sigui cinc o superior. En cap cas la nota resultant serà superior a 10.

c) La nota final de la prova per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de Tècnic esportiu, sempre que ambdós siguin superiors o iguals a quatre. Quan s'hagi realitzat el curs de preparació de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta sigui cinc o superior. En cap cas la nota resultant serà major a 10. En tots els casos seran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les inferiors a cinc.


ANNEX II

 

Desglossament del contingut del bloc específic.

 

1. Àrea: Didàctica. (15 hores)

 

Objectius formatius:

 

a)  Descriure els elements i organització de la programació.

b)  Descriure les característiques dels nivells d'ensenyament del tir amb arc.

c)   Descriure les característiques específiques dels cursos d'iniciació al tir amb arc.

d)  Descriure les característiques organitzatives i necessitats materials i de recursos humans del curs d'iniciació al tir amb arc.

e)  Concretar la sessió d'iniciació en tir amb arc a partir de la programació de referència.

f)    Dirigir els tiradors en sessions d'iniciació al tir amb arc.

g)  Descriure i aplicar procediments de dinamització, avaluació i control.

h)  Identificar la tasca d'un iniciador enfront de la competició.

i)    Analitzar les característiques bàsiques de la iniciació enfront d'una futura competició.

j)    Descriure les habilitats bàsiques d'un arquer abans de competir per primera vegada.

 

Continguts:

 

a)    Nivells d'ensenyament:

 

 1.                                   i.          Iniciació.
 2.                                  ii.          Perfeccionament.
 3.                                iii.          Competició.
 4.                                iv.          Tecnificació.
 5.                                 v.          Alt rendiment.

 

b)    Tipus de cursos:

 

 1.                                   i.          Iniciació.
 2.                                  ii.          Perfeccionament.
 3.                                iii.          Competició.
 4.                                iv.          Promoció del tir amb arc: el tir amb arc com a joc.
 5.                                 v.          Característiques de cada curs:
  1. Particularitats.
  2. Tipologia del docent en cada nivell.
  3. Objectius.
  4. Durada.
  5. Estructuració i desenvolupament.

 

c)     Preparació del curs d'iniciació al tir amb arc:

 

 1.                                   i.          - Coneixement previ de l'alumne:
  1. - Fitxa personal.

 

d)    Preparació de l'activitat. Condicionants:

 

 1.                                   i.          - Nombre d'alumnes.
 2.                                  ii.          - Tipologia de l'alumne.
 3.                                iii.          - Ubicació.
 4.                                iv.          - Durada.
 5.                                 v.          - Materials.
 6.                                vi.          - Climatologia.

 

e)    Desenvolupament del curs d'iniciació al tir amb arc:

 

f)      Planificació específica en tir amb arc:

 1.                                   i.          Nombre de sessions.
 2.                                  ii.          Distribució d'alumnes.
 3.                                iii.          Necessitats de material.
 4.                                iv.          Objectius a aconseguir.
 5.                                 v.          Desenvolupament per sessió:
  1. Objectius de cada sessió.
  2. Metodologia.

 

g)    Objectiu final:

 

 1.                                   i.          Destresa mínima.

 

h)    Finalització del curs d'iniciació al tir amb arc:

 

i)      Avaluació individual de coneixements. Examen.

 

j)      Avaluació del grup:

 

 1.                                   i.          Avaluació global part teòrica.
 2.                                  ii.          Avaluació individual de les habilitats pràctiques adquirides.

 

k)     Valoració final d'objectius.

 

l)      Informe final de l'activitat.

 

m)   El monitor d'iniciació en competició:

 

 1.                                   i.          Diferència entre iniciació / competició en docència.
 2.                                  ii.          Límits del monitor d'iniciació en entrenament.
 3.                                iii.          Col·laboració amb l'entrenador (nivell II).
 4.                                iv.          Habilitats comuns i mínimes en competició.
 5.                                 v.          Progrés de la iniciació a la competició.
 6.                                vi.          Nivell de la competició i l'arquer. Elecció del moment.
 7.                               vii.          Suport al arquer.
 8.                             viii.          Valoració de resultats.
 9.                                ix.          Transició a l'entrenador.

 

2. Àrea: Normatives i modalitats. (5 hores)

 

Objectius formatius:

 

a)      Identificar la normativa legal i federativa específica del tir amb arc.

b)      Descriure les característiques de les diferents modalitats de tir i les normatives aplicables.

c)      Descriure les característiques de les competicions de tir amb arc.

d)      Analitzar les característiques del reglament i els processos d'inscripció.

 

Continguts:

 

a)    Normativa esportiva específica:

 

 1.                                   i.          Federació Internacional (FITA) / Olímpica.
 2.                                  ii.          RFETA.
 3.                                iii.          Federacions autonòmiques de tir amb arc.

 

b)    Modalitats de tir:

 

 1.                                   i.          Sala.
 2.                                  ii.          Aire lliure:
  1. Round FITA.
  2. Round olímpic.
  3. Competició per equips.
  4.                                iii.          Camp.
  5.                                iv.          Bosc / 3D.
  6.                                 v.          Sky arc.
  7.                                vi.          Altres modalitats no oficials.

 

3. Àrea: Seguretat. (5 hores)

 

Objectius formatius:

 

a) Identificar les condicions de seguretat en la pràctica.

b) Interpretar la normativa de seguretat en zones de pràctica.

 

Continguts:

 

a)    Seguretat personal:

 

 1.                                   i.          Protectors.
 2.                                  ii.          Ús i característiques dels materials a utilitzar.

 

b)    Seguretat de l'entorn:

 

 1.                                   i.          Elecció de lloc.
 2.                                  ii.          Proteccions.
 3.                                iii.          Accessos.
 4.                                iv.          Control dels assistents.

 

c)     Seguretat de l'activitat:

 

 1.                                   i.          Pla d'emergència.
 2.                                  ii.          Ajudant.
 3.                                iii.          Seguretat del grup.

 

d)    Primers auxilis específics en la pràctica del tir amb arc.

 

e)    Lesions específiques i comunes en iniciació.

 

4. Àrea: Tècnica bàsica d'iniciació. (28 hores)

 

Objectius formatius:

 

a)      Valorar l'execució tècnica bàsica de tir en la iniciació esportiva.

b)      Identificar els errors més habituals, relacionant-los amb les tasques de correcció.

c)      Aplicar tècniques d'identificació i correcció d'errors.

d)      Elaborar seqüències d'aprenentatge en la iniciació al tir amb arc.

 

Continguts:

 

a)    Tècnica d'iniciació:

 

 1.                                   i.          Recorbat.

 

 1. Lateralitat - ull dominant.
 2. Nomenclatures:

- Mà / braç / espatlla d'arc i de corda.

 1. Conceptes bàsics genèrics:

- Posturals.

- Seqüència de tir.

- Ancoratge.

 

 

 

 1.                                  ii.          Compost:

 

 1. Només després d'iniciació amb recorbat.
 2. Elements específics de tir:
  1. Disparador.
  2. Conceptes genèrics:

- Posturals.

- Seqüència de tir.

- Ancoratge amb disparador.

 

b)    Seqüència de l'aprenentatge de la tècnica de tir:

 

 1.                                   i.          Passos bàsics.
  1. Posició de peus.
  2. Postura de cames.
  3. Postura maluc.
  4. Col · locació espatlles.
  5. Col · locació cap.
  6. Preparació.
  7. Pretensió.
  8. Ancoratge.
  9. Deixa anar.

 

c)     Moviments sense equip - amb goma.

 

d)    Moviments amb equip (arc).

 

e)    Mètodes i tipus d'ancoratge:

 

 1.                                   i.          Apatxe / instintiu.
 2.                                  ii.          Mediterrània - olímpic.

 

f)      Execució del tret:

 

 1.                                   i.          Deixa anar.
 2.                                  ii.          Finalització del tir.

g)    Prevenció i solució dels errors més comuns en l'aprenentatge de la tècnica:

 

 1.                                   i.          Cops al braç.
 2.                                  ii.          Cops al canell.
 3.                                iii.          Tronc:
  1. Girat.
  2. Tirat cap enrere / endavant.
  3.                                iv.          Mà d'arc girada.
  4.                                 v.          Posició de cap.
  5.                                vi.          Fletxa fora del reposa fletxes.
  6.                               vii.          Fletxes fora de la diana.

 

h)    Exercicis i «jocs» específics per a l'aprenentatge de la tècnica de tir.

 

5. Àrea: Material i equipament. (12 hores)

 

Objectius formatius:

 

a) Aplicar els procediments d'ajust del material esportiu utilitzat en el nivell d'iniciació.

 

Continguts:

 

a)    Arcs:

 

 1.                                   i.          Recorbat:
  1. Selecció de potència.
  2. Mesura de l'obertura.
  3. Paràmetres bàsics en iniciació.
  4.                                  ii.          Politges:
   1. Paràmetres bàsics.
   2. Disparadors.

 

b)    Fletxes:

 

 1.                                   i.          Elecció.
 2.                                  ii.          Ajust i reparació bàsics.

 

c)     Cordes:

 

 1.                                   i.          Tipus i elecció del material.
 2.                                  ii.          Mètode de confecció d'una corda.

 

d)    Equipament addicional:

 

 1.                                   i.          Visors.
 2.                                  ii.          Estabilització.
 3.                                iii.          Elements auxiliars.
 4.                                iv.          Elements d'ajustament i reparació.

 

Àrees del bloc específic del pla formatiu que poden ser cursades a distància o de forma semi-presencial

 

a)    Normatives i modalitats.

b)    Seguretat.

c)     Material i equipament.

 

 

Descarregar PDF de la circular
CIRC 1344 CURS TECNIC ESPORT
CIRC 1345 CURS TECNIC ESPORT Formulari
Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa la acceptació de l’ instal·lació de les mateixes. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que l’esmentada acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web
Acceptar | Com Configurar